ایران گراف | تعرفه تبلیغات
60*468 تبلیغات بنری زیر هدر
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 19000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 55000 تومان سفارش و خرید
1 سال 198000 تومان سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
بزرگ تبلیغات پست ثابت همراه با توضیحات
1 هفته 9000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 18000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 34000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 98000 تومان سفارش و خرید
1 سال 385000 سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
کوچک تبلیغات پست ثابت بدون توضیحات
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 19000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 55000 تومان سفارش و خرید
1 سال 198000 تومان سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
60*468 تبلیغات بنری زیر عنوان پست ها
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 19000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 55000 تومان سفارش و خرید
1 سال 198000 تومان سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغات پاپ آپ
1 هفته 25000 سفارش و خرید
2 هفته 50000 سفارش و خرید
1 ماه 98000 سفارش و خرید
3 ماه 285000 سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید